X

Persondatapolitik for Re-touched

Re-touched lægger vægt på, at mine kunder er trygge ved den måde, jeg behandler personoplysninger på, og at det sker i fuld overensstemmelse med lovgivningen.
Denne politik beskriver, hvordan jeg behandler oplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har.

Kontaktoplysninger

Re-touched er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Re-touched kan kontaktes på nedenstående oplysninger:

Re-touched v/Lars Olsen
CVR-nr.: 37835897
Toftevangen 83
4130 Viby Sjælland
Tlf.: +45 24 41 88 01
E-mail: kontakt@re-touched.dk

Behandling af oplysninger

Re-touched behandler følgende oplysninger, som er nødvendig for at opfylde min kontrakt med dig:
• Navn
• Adresse
• e-mailadresse
• telefonnummer
• oplysninger om korrespondance m.v.
• Billeder, f.eks. vielsesbilleder.

Herudover behandler Re-touched følgende oplysninger til brug på hjemmeside eller reklame:
• Billeder, f.eks. vielsesbilleder.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Re-touched indsamler og behandler personoplysninger i det omfang, dette er nødvendigt til opfyldelse af at opfylde følgende formål:
• Kontrakt om fotografering
• Til brug for reklame på min hjemmeside og evt. til markedsføring i trykte medier og på sociale medier.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt), eller artikel 6, stk. 1, litra f (for at forfølge en legitim interesse).

Behandling af oplysninger til brug for min hjemmeside eller til brug for markedsføring sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) eller litra f (for at forfølge en legitim interesse).

Hvor kommer dine oplysninger fra

Re-touched har alene oplysninger, som er indhenter fra dig selv.

Cookies

Jeg bruger ikke cookies på min hjemmeside.

Videregivelse/overladelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger kan videregives til trykkeri og lign. ved printning af billeder eller trykning af reklamemateriale.

Sletning/opbevaring af oplysninger

Re-touched opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde forpligtelser over for mine kunder og evt. samarbejdspartnere. Dog opbevarer jeg altid bogføringsmateriale i 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger (indsigt)

Du har ret til at få indsigt i de persondata Re-touched behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til rettelse af dine personoplysninger (berigtigelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunkt for min normale slettefrist.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset Re-toucheds behandling af dine personoplysninger i visse situationer. Du har ret til at få begrænset min behandlingen af dine personoplysninger, må jeg fremover kun behandle oplysninger – bortset for opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retten til få flyttet/udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet)

Hvis Re-toucheds behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og min behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.
Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til mig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod Re-toucheds behandling af dine personoplysninger, hvis dine oplysninger er behandlet efter reglerne i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e eller f. Du kan også gøre indsigelse mod videregivelse af dine data.
Efter en indsigelse kan jeg ikke længere behandle oplysninger om dig, medmindre jeg kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen eller behandlingen er nødvendig for at forsvare, gøre gældende eller fastlægges, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21.
Du har også ret ti at gøre indsigelse hvis behandlinger sker som følge af direkte marketing.

Profilering og automatiske afgørelser

En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af it-systemer. Du har som udgangspunkt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på en automatisk behandling.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til Re-toucheds behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt jeg baserer hele eller dele af min behandling på dit samtykke.
Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Re-touched har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.
Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til Re-touched via kontaktoplysningerne ovenfor.

Klageadgang

Du har ret til at klage over Re-toucheds behandling af dine personoplysninger ved at henvende dig til Datatilsynet.
Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: Datatilsynet

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Re-touched på ovenstående kontaktoplysninger.
Jeg behandler din henvendelse hurtigst muligt og senest en måned, efter at jeg har modtaget den – medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at jeg ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen være op til 3 måneder i alt.

Ændringer af persondatapolitikken

Denne persondatapolitik vil blive ændret løbende, så den til enhver tid overholder lovgivningen og relevante standarder. Re-touched informerer ikke de registrerede direkte om enhver ændring af denne persondatapolitik, men den sidst nye opdaterede version er til enhver tid tilgængelig på denne side.